II Piekarski Turniej Gamingowy FIFA 19 (6-7.09)

PRZEDŁUŻAMY ZAPISY!

POTRWAJĄ do 6 września, do godz. 12:00!

1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy Regulamin dotyczy rozgrywek w Turnieju FIFA 19, który odbędzie się
w dniach 6 i 7 września br. w kinie ZACISZE przy ul. Bytomskiej 73.

b) Organizatorem Turnieju jest Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich i Kino ZACISZE funkcjonujące w jego strukturach. Współorganizatorem / partnerem wydarzenia jest Urząd Miejski w Piekarach Śląskich, KMP [Komenda Miejska Policji] w Piekarach Śląskich, WOPR Piekary Śląskie oraz Klub Sportowy JSS-Silesia sp. z o.o. Juventus Academy Piekary Śląskie.

c) Wydarzenie nie jest powiązane z EA Sports Fifa 19 Global Series oraz nie jest sponsorowane przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawcę/-ów.

d) Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

e) Udział w Turnieju jest PŁATNY – wpisowe w wysokości 22 zł. od osoby/uczestnika zasila pulę nagród. Wpłaty dokonać można wyłącznie w kasie kina. Turniej otwarty jest dla wszystkich chętnych osób bez limitu wieku. Maksymalna łączna ilość uczestników to 128 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w Turnieju.

f) Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie papierowej, w kasie kina (Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika), w siedzibie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 73 od dnia opublikowania Regulaminu najpóźniej do dnia 6.09 do godz. 12:00.
W zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), wiek gracza oraz złożyć podpis będący jednocześnie akceptacją Regulaminu Turnieju.
W przypadku osób niepełnoletnich podpis powinien złożyć rodzic lub prawny opiekun.

g) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców) podczas trwania Turnieju.

h) Za złamanie Regulaminu lub niesportowe/niekulturalne zachowanie grozi dyskwalifikacja. Ostateczną decyzję podejmuje w tej kwestii Wicedyrektor MDK ds. Kina Zacisze.

2. System rozgrywek

a) W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Mecze rozgrywane będą na konsoli PlayStation 4.

b) Pierwszego dnia (6.09 – piątek) rozgrywane są mecze kwalifikacyjne z podziałem na dwie grupy wiekowe: do 15. (od godz. 16:00) i powyżej 15. roku życia (od ok. 18:30). Na tym etapie obowiązuje system pucharowy „Bo1” – jeden mecz (pierwsza i druga połowa), a przegrywający odpada. System komputerowy dobierze zawodników losowo wewnątrz grup wiekowych.

c) Drugiego dnia (7.09 – sobota) turniej będzie podzielony na dwa etapy eliminacji. Starcia będą odbywać się od godz. 14:00 w systemie pucharowym „Bo1”- jeden mecz (pierwsza i druga połowa), a przegrywający odpada. Ponownie system komputerowy dobierze graczy drogą losową.

d) Po wyodrębnieniu finałowej 8. ok. godz. 16:00 ponownie system komputerowy dobiera graczy drogą losową. Zmieniony natomiast zostanie system rozgrywek. W pierwszym etapie jest to system „Bo3” – wygrywa gracz, który wygra jako pierwszy dwa mecze. Etap drugi od ok. 18:00 to wielki finał 4. graczy – mecze rozgrywane w systemie „Bo5” – wygrywa gracz, który jako pierwszy wygra trzy mecze. W pierwszej kolejności zostanie rozegrany mecz o 3 i 4 miejsce wśród przegranych półfinalistów, a ostatnim meczem będzie starcie finalistów i wyodrębnienie zdobywcy 1. (zwycięzca meczu finałowego) i 2. miejsca (przegrany meczu finałowego).

e) W przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne.

f) Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

3. Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

a) Długość połowy: 4 minut

b) Poziom trudności: Legendarny

c) Szybkość gry: Normalna

d) Kontuzje: Wył.

e) Spalone: Wł.

f) Kartki: Wł.

g) Zagrania ręką: Wył.

h) Liczba zmian: 3

i) Sterowanie: Dowolne

j) Kamera: Telewizyjna

4. Działania zabronione i kary

a) Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
– celowe wyłączenie konsoli
– niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi
– włączanie pauzy w trakcie gry
– gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku
– oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.

b) W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz może otrzymać ostrzeżenie lub zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.

5. Nagrody

a) W Turnieju nagrodzonych zostanie 4. najlepszych graczy.

b) Laureat pierwszego i drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową o wartości – odpowiednio – 500 i 300 zł w postaci bonów towarowych. Zwycięzca dodatkowo otrzyma najnowsza grę „FIFA 20” (jednak nie wcześniej niż 20.09 – dzień premiery).

c) Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci,
m.in. akcesoriów komputerowych, sportowych oraz innych gadżetów lub upominków.

6. Postanowienia końcowe

a) Organizatorzy mają prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdej chwili.

b) O wszelkich nie ujętych w Regulaminie kwestiach spornych decyduje na miejscu
w trakcie trwania Turnieju Wicedyrektor MDK ds. Kina Zacisze.

7. Ochrona danych osobowych

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” oraz na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Turnieju jest Organizator Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich i Kino ZACISZE z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73 (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:
IOD MDK Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73, e-mail: [email protected]

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO

5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Turnieju przez okres od momentu powierzenia danych osobowych podczas rejestracji do zakończenia. Po zakończeniu turnieju Organizator usunie dane osobowe uczestników konkursu.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych

a) Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

b) Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych narusza przepisy RODO.